z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Komisje Rady Gminy


I. Komisja Rewizyjna

 

 1. Radny Kubowicz Rafał               -        Przewodniczący Komisji
 2. Radna Marszalik Joanna            -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 3. Radna Majda Maria
 4. Radny Nieckula Józef
 5. Radny Niedojad Krzysztof

 

II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 1. Radny Kaleta Tadeusz           -        Przewodniczący Komisji
 2. Radna Góralik Monika           -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 3. Radny Kaleta Piotr
 4. Radny Nawara Krzysztof
 5. Radny Wojciarczyk Jan

 

III. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

 • Radny Grzędziak Adrian          -        Przewodniczący Komisji
 • Radna Barnowska Joanna        -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 • Radny Kaleta Piotr
 • Radny Nawara Krzysztof
 • Radny Wojciarczyk Jan

 

IV. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku
     Publicznego

 1. Radna Marszalik Joanna         -        Przewodniczący Komisji
 2. Radny Kubowicz Rafał            -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 3. Radny Choragwicki Jan
 4. Radny Grzędziak Adrian
 5. Radny Niedojad Krzysztof.

 

V. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

 • Radna Góralik Monika           -        Przewodniczący Komisji
 • Radna Majda Maria               -        Z-ca Przewodniczącego  Komisji
 • Radny Kaleta Tadeusz
 • Radna Barnowska Joanna
 • Radny Chorągwicki Jan

 

Do zakresu działań poszczególnych komisji należy:

 

Komisja Rewizyjna

 

 • Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi oraz wykonuje inne zadanie wynikające z przepisów prawa.
 • Komisja Rewizyjna na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonuje kontroli działalności Wójta Gminy,gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
 • Komisja Rewizyjna wykonując czynności kontrolne:
 1. kontroluje realizację uchwał Rady Gminy,
 2. kontroluje i opiniuje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy w szczególności działalność finansową,
 3. kontroluje realizację wniosków i interpelacji,

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

 • skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
 • wniosków
 • petycji

 

Komisja Budżetu , Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

 • opiniowanie budżetu i planów finansowych
 • bieżącej perspektywicznej polityki gospodarczej Gminy
 • polityki podatkowej, a w szczególności podatków i opłat lokalnych
 • działalności gospodarczej osób fizycznych i prawnych
 • gospodarowanie mieniem,
 • przeciwdziałanie bezrobociu.

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Porządku Publicznego do zakresu działania której należą sprawy :

 

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.,
 • rolnictwa i leśnictwa,

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu , Zdrowia i Opieki Społecznej do zakresu działania której należą sprawy :

 

 • przedszkoli i wychowania przedszkolnego,
 • szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ogólnokształcącego, zawodowego i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
 • kultury i sztuki, w tym bibliotek,
 • wypoczynku, kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • klubów sportowych,
 • zdrowia, opieki społecznej, środowiskowej i medycznej, w tym ośrodków zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie alkoholizmowi