z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

zadania


PIĘTRO II

 

pokój 38,39 - Szybiak Katarzyna, Buła Janusz, Pajdzik Józef, Małgorzata Bierówka
tel: 18 3310009 wew.338,339

 

 

 • utrzymywanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców i najemców lokali komunalnych,
 • dokonywanie napraw budynków, pomieszczeń i urządzeń oraz przywracanie poprzedniego stanu budynków uszkodzonych,
 • dokonywanie napraw mieszkalnych lokali komunalnych, napraw lub wymiany urządzeń i instalacji w zakresie nie obciążającym najemcy,
 • zawieranie umów najmu na wynajem mieszkalnych lokali komunalnych,
 • wydawanie lokali mieszkalnych najemcom,
 • utrzymywanie w należytym stanie lokali socjalnych,
 • zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczna i cieplną,
 • zapewnianie prawidłowego funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego.

  ......................................................................................................................

 • sporządzenie i realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska,- Art. 17, ust. 1,
 • udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej , Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
 • przygotowanie projektu rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i podanie go do do publicznej wiadomości
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć.
 • W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, nakładanie, w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, - lub ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony Środowiska, przyjmowanie wyników pomiarów oraz przyjmowania zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, a może negatywnie oddziaływać na środowisko.
 • przeprowadzanie na polecenie Wójta kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w zakresie właściwości wójta gminy jako organu ochrony Środowiska ,
 • występowanie jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 • występowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli powstaje podejrzenie co do naruszenia przepisów ochrony środowiska,
 • edukacja ekologiczna i wspierania działań proekologicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,
 • udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,
 • nakazywanie osobie fizycznej, eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze Środowiska lub eksploatującej urządzenie, w drodze decyzji wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich uciążliwości dla środowiska, a w razie nie wykonania tych czynności nakazywanie unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego,
 • Wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla jednostek organizacyjnych Gminy Mszana Dolna,
 • przedkładanie okresowo marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla Środowiska,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w razie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,
 • występowanie z wnioskiem do Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska o udostępnienie posiadanych informacji o stanie środowiska na terenie gminy,
 • współpraca z właściwym terytorialnie inspektorem Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, a w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia stanu środowiska polecenie podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych,

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
O ochronie przyrody
/ Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami/

 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
 • wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za:
  1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
  2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  3. zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewówPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
O odpadach
/ Dz.U. Nr 62 poz. 628, ze zmianami/

 • Opiniowanie, przedłożonych przez wytwórców odpadów niebezpiecznych, programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów,
 • Opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przypadku, gdy miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwienia lub zbierania odpadów przez wytwórcę jest inne niż miejsce wytwarzania odpadów.
 • kształtowanie właściwej gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest w Gminie, współpraca odbiorcami tych odpadów,Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r.
O utrzymaniu czystości i porządku w gminach
/ Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 /

 

 • określenie wymagań, jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie i transport odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
  • odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości,
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych,
 • opracowanie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Mszana Dolna’’ oraz egzekwowanie określonych w nim zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
 • Opracowanie zasadPodstawa prawna:

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
/ Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami /

 • rozstrzyganie sporów w sprawach o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
 • zatwierdzanie ugód właścicieli gruntów w sprawach zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną,Podstawa prawna:

Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo geologiczne i górnicze
/ Dz.U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947 ze zmianami /

 • opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,
 • opiniowanie projektów prac geologicznych dotyczących terenu Gminy Mszana Dolna,
 • opiniowanie szczegółowych warunków wydobywania kopalin na podstawie zatwierdzonej dokumentacji geologicznej,
 • opiniowanie planu ruchu zakładu wydobywającego kopaliny oraz jego likwidacji,Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
O postępowaniu egzekucyjnym w administracji
/ Dz. U. z 2005 r, Nr 229, poz. 1954 ze zm./

  ......................................................................................................................

 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, dotyczących sporów wodnych.
 1. Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt
 2. Współdziałanie z Kwarantanną i Ochroną Roślin oraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych roślin i zwierząt
 3. Realizacja ustawy o nasiennictwie
  • rozpropagowanie komunikatów ochrony roślin
  • zwalczanie nielegalnych upraw maków i konopi
 4. Administracja w zakresie łowiectwa
 5. Leśnictwo
  • wydawanie opinii dotyczących przeznaczenia gruntów do zalesienia
  • współpraca z nadleśnictwem
  • nadzór i prowadzenie spraw związanych z gospodarką w lasach gminnych
 6. Naliczanie opłat za wodę
 7. Przyjmowanie zeznań świadków dotyczących zaliczania okresów pracy na gospodarstwie rolnym
 8. Współpraca z instytucjami obsługującymi rolnictwo : ODR, AR i MR, WUS, KRUS
 9. Współpraca z AR i MR w temacie U.E.