z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

O projekcie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na lata 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności). Strategia ta zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostałymi krajami UE.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.
W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie skierowane jest głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych w tym poprzez wsparcie dla budowy nowoczesnych i efektywnych struktur samorządowych.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

Tytuł projektu:

 

„Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(konkurs 2/POKL/5.2.1/2009)
Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Beneficjent: Gmina Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Okres realizacji : luty 2010- luty 2011

 

Projekt „Nowoczesna i przyjazna dla obywatela gmina” skierowany jest do wszystkich urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, którzy biorą udział w merytorycznym opracowywaniu decyzji administracyjnych, poprzez swoja aktywność zawodową mają wpływ na tworzenie prawa miejscowego i usprawnienie kontaktu z klientami urzędu. Pracownicy Ci spotykają się z różnego typu zadaniami do wykonania, których wypełnianie wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy merytorycznej oraz podnoszenia umiejętności interpersonalnych.
W efekcie działań ujętych w Projekcie nastąpi podniesienie poziomu kompetencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, którzy wpływać będą na proces stanowionego w urzędzie prawa oraz sprawne funkcjonowanie w urzędzie systemu administracji elektronicznej.
Wprowadzenie do urzędu funkcjonowania systemu elektronicznej administracji, wypracowanie procedur konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy oraz monitorowania strategii rozwoju gminy, opracowanie standardów doradczo-informacyjnych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych poprzez uruchomienie w Urzędzie Gminy Biura Obsługi Klienta/Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości, przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia jakości, dostępności i przejrzystości świadczonych usług.
Oczekiwanymi bezpośrednimi korzyściami będzie również możliwość szybszego załatwiania spraw w urzędzie, a w dalszej perspektywie czasowej także załatwiania spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.


Projekt łączy w sobie działania mające na celu:
• poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w gminie poprzez podniesienie jakości obsługi (utworzenie Biura Obsługi Klienta, podniesienie kompetencji pracowniczych poprzez system szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla wszystkich pracowników urzędu),
• wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za politykę kadrowo-szkoleniową poprzez specjalistyczne szkolenia i studia podyplomowe w zakresie marketingu terytorialnego oraz narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi,
• wdrażanie zasad i mechanizmów wzmacniających przejrzystość urzędu (poprzez szerszy zakres informacji umieszczanych w BIP, podniesienie kwalifikacji urzędniczych w zakresie obsługi systemów elektronicznego obiegu dokumentów),
• wzmocnienie zdolności urzędu w zakresie stanowienia prawa miejscowego, aktów administracyjnych oraz w zakresie opracowywania i ewaluacji strategii rozwoju gminy (poprzez system szkoleń pracowniczych podnoszących kompetencje urzędników ),
• wzmocnienie działań wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania w gminie wiejskiej poprzez seminarium dla JST z terenów wiejskich z zakresu stosowania dobrych praktyk.


Cel główny projektu:
Podniesienie jakości usług świadczonych przez Urząd Gminy Mszana Dolna na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy oraz wzrost kompetencji pracowników urzędu.

 

Cele szczegółowe:
• Podniesienie do roku 2011 standardów obsługi klientów urzędu, w tym zwłaszcza przedsiębiorców z terenu gminy Mszana Dolna

• Poprawa umiejętności korzystania z technologii informatycznych wśród 45 pracowników urzędu gminy Mszana Dolna w latach 2010-2011

• Podniesienie kompetencji i zaangażowania 45 pracowników Urzędu Gminy Mszana Dolna w proces doskonalenia i podnoszenia jakości stanowionego przez urząd prawa

• Podniesienie przejrzystości w zasadach dostępu do informacji i funkcjonowania gminy

• Poprawienie do roku 2011 zarządzania w gminie w obszarze planowania strategicznego i konsultacji społecznych poprzez ulepszenie systemu monitorowania i ewaluowania strategii rozwoju gminy oraz wzrost liczby konsultacji społecznych.

• Wzmocnienie współpracy informacyjnej z gminami wiejskimi sąsiadującymi bezpośrednio z Gminą Mszana Dolna, poprzez propagowanie w roku 2011 wśród 40 gmin wiejskich rozwiązań w zakresie polepszenia zarządzania w małej gminie.
Grupę docelową stanowić będzie Urząd Gminy Mszana Dolna oraz wszyscy jego pracownicy.
DZIAŁANIA projektowe obejmować będą:


KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT - (22.03.2010 r, ok. 50 os) służąca przedstawieniu założeń projektu, harmonogramu realizacji, integracji gmin i środowiska lokalnego oraz propagowania możliwości rozwoju małych gmin wiejskich w aspekcie pozyskiwania środków na lepsze zarządzanie gminą. Będzie to również zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym seminarium na zakończenie projektu z zakresu możliwości poprawy zarządzania w małej gminie, zachęcenia do wprowadzania zmian poprzez zaprezentowanie projektów możliwych do zrealizowania mających na celu usprawnienie działania i zmodernizowanie instytucji, usprawnienie obsługi przedsiębiorców oraz rozwój e-administracji.


1. PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD
Aby prawidłowo zaplanować działania zmierzające do podniesienia jakości i dostępności usług świadczonych przez Urząd Gminy Mszana Dolna na wstępie przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy w zakresie jakości usług świadczonych przez urząd. Wsparciem dla urzędników odpowiedzialnych za jakość obsługi klientów urzędu będzie powołanie zespołu pracowników urzędu, którzy dzięki konsultacjom eksperckim wspólnie wypracują procedury w zakresie obsługi klientów.
Kolejnym etapem będzie utworzenie i uruchomienie Biura Obsługi Klienta/Lokalnego Okienka Przedsiębiorcy oraz usprawnienie/wdrożenie Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (mieszkańca i przedsiębiorcy, w tym zamieszczenie procedur aktualizowania usług jako podstrona WWW Urzędu oraz BIP, aktualizacja danych przekazywanych przez te strony, modernizacji i uspójnienie formy prezentacji danych).
Dla szerszego udostępnienia samodzielnego pobierania formularzy, wzorów dokumentów oraz uzyskiwania informacji o urzędzie uruchomione zostaną na terenie budynku urzędu Infokioski wraz z systemem prezentacji danych.
Działaniem wspierającym pracę urzędnika będzie usprawnienie funkcjonowania wdrożonego w urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów, a co za tym idzie wsparcie urzędników poprzez coaching na stanowiskach pracy (dla administratorów i użytkowników systemu elektronicznego obiegu dokumentów). Planowane są również bieżące konsultacje eksperckie w zakresie rozwiązań ICT w administracji publicznej oraz konsultacje w zakresie uruchomienia systemu elektronicznych skrzynek podawczych na platformie e-PUAP, szkolenie z funkcjonowania WBOK i skrzynki podawczej. Działaniem szkoleniowym wspierającym objęty zostanie również administrator bazy danych.
Dla wszystkich pracowników urzędu przeprowadzone zostaną szkolenia z komunikacji interpersonalnej oraz specjalistyczne szkolenia wspomagające wykonywanie podstawowych obowiązków z zakresu: prawa w ochronie środowiska, pozyskiwania środków finansowych dla projektów poprawiających ochronę środowiska, szkolenia z zarządzania turystyką


2. USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA.
Działanie mające na celu wzmocnienie kwalifikacji kadr administracji o obszarze polityk, strategii i stosowania przepisów prawa.
W ramach zadania przeprowadzone zostaną:
• szkolenie pracowników z KPA w celu poprawienia jakości wydawanych decyzji administracyjnych,
• szkolenie/coaching z raportowania w systemie elektronicznego obiegu dokumentów w celu pozyskiwania danych statystycznych dotyczących przepływu dokumentów,
• szkolenie i warsztaty z zakresu planowania strategicznego w administracji publicznej przybliży zasady monitoringu i ewaluacji planów strategicznych, efektem którego będzie plan zasad monitorowania strategii (przygotowywany przez pracowników urzędu pryz pomocy konsultacji eksperckich z zakresu planowania strategicznego w administracji publicznej). Dzięki temu działaniu zostanie wdrożona procedura monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju gminy i konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy, w tym również jako rozszerzona funkcjonalność Wirtualnego Biura Obsługi Klienta.
• spotkanie informacyjne ze środowiskiem lokalnym w sprawie wdrożenia monitoringu strategii i konsultacji społecznych, gdzie uczestnikami będą lokalne organizacje pozarządowe, mieszkańcy, sołtysi, przedsiębiorcy, grupy LGD, parafie, organizacje pozarządowe, lokalne media.


3. ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI I ROZWOJU KADR
W ramach działania przewidziano delegowanie pracowników na roczne studia podyplomowe w zakresie:
• Menadżer jakości w jednostkach administracji publicznej,
• Marketing terytorialny i budowanie wizerunku JST,
• Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz z zarządzanie projektami.
Dodatkowym elementem wspierającym rozwój urzędników będą warsztaty z obsługi komputera dla wszystkich pracowników urzędu. Z uwagi na liczną grupę pracowników urzędu w wieku powyżej 45 lat, osoby te zostaną objęte dodatkowym wsparciem w postaci dostosowania programu i wydzieleniem odrębnych 2 grup 45+.

 

4. USPRAWNIENIE PRZEJRZYSTOŚCI PROCEDUR FUNKCJONOWANIA URZĘDU
Przeprowadzone zostaną:
• szkolenie z prawa zamówień publicznych, które pozwoli na lepszą organizację zamówień,
• szkolenie z zakresu informacji o wymogach prawnych i sposobie pracy w e-urzędzie, pozwoli podnieść świadomość oraz kompetencję dotyczącą e-Administracji w postępowaniu administracyjnym,
• szkolenie Zarządzanie organizacją w urzędzie,
• szkolenie z użytkowania, udostępniania danych oraz roli Biuletynu Informacji Publicznej, pozwoli na opracowanie procedur publikacji i aktualizacji danych na stronach BIP.5. WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK
W ramach zadania przewidziano wizytę studyjną 3 pracowników urzędu w wybranym wzorcowym urzędzie gminy z funkcjonującym Wirtualnym Biurem Obsługi Klienta/Przedsiębiorcy w celu poznania innowacyjnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnym WBOK .
W celu propagowania dobrych praktyk organizacji i zarządzania w małej gminie oraz wzmocnienia współpracy międzygminnej końcowym etapem będzie zorganizowanie seminarium jednodniowego dla gmin wiejskich z terenu Małopolski w zakresie możliwości poprawy zarządzania w małej gminie.
Zrealizowane będą dwa bloki tematyczne:
I. Rozwój e-administracji i rozwiązań ICT w administracji publicznej
II. Procedury usprawniające realizację zadań statutowych w samorządzie gminnym.

 

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT- (luty 2011)- będzie miała na celu podsumowanie rocznego cyklu podnoszącego kompetencje pracowników urzędu Gminy Mszana Dolna, zaprezentowanie osiągnięcia założonych rezultatów projektu oraz zachęcenie uczestników konferencji po stronie JST do inwestowania w zwiększanie kompetencji kadr urzędu, które są głównym ogniwem pomiędzy zakładanymi celami rozwoju gminy a ich realizacją prowadzącą do sukcesu.


REZULTATY TWARDE OSIĄGANE W RAMACH PROJEKTU:
1. Państwo Prawa:
• Zmniejszony w stosunku do roku ubiegłego wskaźnik decyzji administracyjnych uchylanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
2. Skuteczność i efektywność:
• Utworzone Biuro Obsługi Klienta/Lokalne Okienko Przedsiębiorcy
• Wdrożony system monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju gminy.
3. Partycypacja i przejrzystość:
• Wdrożona procedura konsultacji społecznych i wzrost liczby konsultacji w sprawach ważnych dla gminy
• Wdrożone zasady przejrzystości urzędu poprzez publikowanie aktualnych danych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
• opracowana i wdrożona procedura aktualizowania opisu usług świadczonych w gminie na stronach BIP oraz WBOK.


REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGANE W RAMACH PROJEKTU:
• zwiększone kompetencje pracowników urzędu w zakresie stanowionego prawa, monitorowania strategii rozwoju gminy,
• zwiększone umiejętności pracowników przy wypełnianiu formularzy, wniosków pozyskiwania środków unijnych,
• wzrost kompetencji pracowników urzędu, zaangażowanych w proces tworzenia od podstaw nowoczesnego BOK/WBOK,
• zwiększona motywacja pracowników do wykonywanej pracy w urzędzie,
• podniesiony poziom samooceny pracowników,
• zwiększona wiedza pracowników w zakresie społeczeństwa informacyjnego, stosowanych rozwiązań ICT w administracji publicznej,
• zwiększone umiejętności pracowników w zakresie sprawnego działania na stanowisku pracy z wykorzystaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
• poprawiona wymiana doświadczeń pomiędzy JST z terenu Małopolski.
• poprawiony wizerunek gminy poprzez świadomy poprawny przekaz informacji dla lokalnego społeczeństwa

 

Wartością dodaną projektu będą świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w projekcie oraz nabycie doświadczenia przez pracowników urzędu w realizacji projektów "miękkich".


Podsumowując projekt:
Przeprowadzone działania szkoleniowe podniosą kompetencje pracownicze zarówno merytoryczne jak i w zakresie manualnej obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów. To z kolei przełoży się na wyższą jakość, lepszy standard i skróci czas obsługi klientów urzędu, w tym przedsiębiorców. Jakość i dostępność świadczonych usług podniesie funkcjonalne BOK/LOP oraz zainstalowane Infokioski, gdzie będzie można uzyskać wszelakie informacje i formularze do załatwienia spraw urzędowych. Wzrost kompetencji pracowniczych spowoduje wzrost nie tylko wiedzy ale również lepszą samoocenę pracownika co skutkować będzie większym zaangażowaniem w realizację zadań gminy, wzrost motywacji do pracy a to z kolei wpłynie na jakość wydawanych decyzji.
Opracowanie procedur i zasad konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy oraz systemu monitorowania strategii rozwoju gminy, przyczyni się do poprawy zarządzania w tych obszarach. Opracowana procedura aktualizowania opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach WWW gminy, przyczyni się do wzrostu przejrzystości funkcjonowania urzędu. Seminarium w zakresie dobrych praktyk dla JST z sąsiednich powiatów, przyczyni się do wzmocnienia współpracy informacyjnej z gminami wiejskimi


Kontakt: Beneficjent Działania POKL
Urząd Gminy Mszana Dolna
Ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
Tel. 0-18 33-10-009
Fax. 0-18 33-11-242
Strona www urzędu gminy : www.mszana.pl , adres e-mail: gmina@mszana.pl

 

Galeria