z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Zadania


II Piętro


pokój 51- Chorągwicka Agata – Dyrektor ZEAS, tel: 18 3310388, tel: 183310009 wew.148
pokój 52- Danuta Nowak tel: 183310009 wew. 152
pokój 53- Józefa Grzesiak, Danuta Rataj tel: 183310009 wew.153
pokój 54- Agnieszka Kagan, Małgorzata Lupa, Grażyna Mucha tel: 183310009 wew. 254, wew.155
 

e-mail: zeas@mszana.pl


Do zadań ZEAS należy w szczególności:

 

• Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej oraz organizacyjno – gospodarczej placówek
oświatowych, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie wydatków z osobowego funduszu płac,
• Wyposażanie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji
programów nauczania, wychowania, zadań dydaktycznych i innych zadań statutowych
• opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych
placówek oświatowych, przy współpracy w tym zakresie z dyrektorami tych placówek,
• opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych własnych,
• podejmowanie działań zapewniających placówkom oświatowym prawidłowe wykonanie planu
dochodów i wydatków,
• dokonywanie okresowych analiz dochodów i wydatków budżetowych,
pozabudżetowych i środków specjalnych na poszczególne placówki oświatowe
oraz informowanie o ich wynikach dyrektorów tych placówek,
• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo – budżetowej przez
placówki oświatowe objęte zakresem działania,
• sporządzanie bilansu rocznego z działalności finansowej wszystkich placówek
oświatowych i ZEAS oraz wszystkich rodzajów finansowania,
• sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie funduszu płac i zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych poszczególnych placówek oświatowych,
• prowadzenie i uaktualnianie bazy danych oświatowych w formie elektronicznej w zakresie
dotyczącym zadań ZEAS, wynikających z Ustawy o systemie informacji oświatowej i z
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego zakresu danych w
bazach danych oświatowych oraz przekazywanie danych z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych do stanowiska d/s. oświaty w terminach określonych ustawą,
• Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie bieżącego prowadzenia przez
nich baz danych oświatowych,
• prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla
poszczególnych placówek oświatowych,
• gospodarowanie budżetem ZEAS,
• prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz współpraca z dyrektorami
przy przeprowadzaniu inwentaryzacji, mienia pozostającego w dyspozycji placówek oświatowych,
• współpraca z dyrektorami w zakresie zaopatrzenia pracowników placówek oświatowych w
przysługujące im wyposażenie, deputaty, odzież ochronną i roboczą,
• organizowanie przewozu i opieki w czasie przewozu dzieci sześcioletnich z domu do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, lub zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenia zapewniają rodzice, jeżeli droga dziecka sześcioletniego do szkoły przekracza odległość 3 km,
• organizowanie przewozu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły lub zwrotu kosztów
przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dzieci z domu do szkoły przekracza odległości określone ustawie o systemie oświaty,
• organizowanie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim i uczniom niepełnosprawnym , a
także dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami przewozu i opieki w czasie przewozu ,do najbliższego przedszkola , szkoły podstawowej lub gimnazjum , albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka lub opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice - na warunkach i zasadach określonych w art. 14 a , ust. 4 oraz w art.17,ust.3a Ustawy o systemie oświaty,
• przyjmowanie i wykonywanie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
dotyczących merytorycznego działania ZEAS , wydawanych w trybie art. 34,
ust.1 ustawy o systemie oświaty,
• sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw
finansowych, a w szczególności w zakresie: prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez placówki oświatowe środkami pochodzącymi z innych źródeł,
• przedkładanie propozycji wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
samorządowe i zasad na jakich będą wnoszone,
• prowadzenie indywidualnych spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej
charakterze socjalnym dla uczniów lub słuchaczy zamieszkałych na terenie administracyjnym Gminy Mszana Dolna,
• zapewnienie obsługi finansowo – księgowej placówkom oświatowym w zakresie pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanych przez dyrektorów,
• podejmowanie czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem,
prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów - przygotowywanie stosownych projektów aktów prawnych,
• opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę,
• przygotowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,
• kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez zamieszkałych na terenie gminy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów ,prowadzenie postępowania administracyjnego wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego,
• podejmowanie decyzji w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach lub przedszkolach z powodu epidemii, chorób, klęsk żywiołowych czy też niekorzystnych warunków atmosferycznych,
• koordynacja i prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych przez Gminę zadań oświatowych,
• prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
• prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora,
• przedkładanie propozycji w zakresie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów,
• załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia szkole,
• zatwierdzanie rocznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli,
• dokonywanie wspólnie z kuratorium oceny pracy dyrektorów,
• opracowywanie zasad udzielania zniżek oraz zwalnianie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole,
• wydawanie zezwoleń w sprawie indywidualnego nauczania ucznia.